Cotton100%                                                               ผ้าทั้งหมด

  2020 60" แคนวาสพีช NO.2020
2020
60" แคนวาสพีช NO.2020

โครงสร้าง C20x20//100x50 1/1 Plain Weave Peach Skin
ผลิตภัณฑ์ ชุดเดินป่า ชุดช่าง กระเป๋า รองเท้า
หมายเหตุ หากใช้ประกบกับผ้าขาว ต้องแจ้งก่อนทุกครั้ง

ตรา ลูกโลก2000

#01

สี : x

#02

สี : x

#03

สี : x

#04

สี : x

#05

สี : x

#06

สี : x

#07

สี : x

#08

สี : x

#09

สี : x

#10

สี : x

#11

สี : x

#12

สี : x

#13

สี : x

#14

สี : x

#15

สี : x

#16

สี : x

#17

สี : x

#18

สี : x

#19

สี : x